Nyt fra Søndervig

Nyt fra Søndervig

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling på Beach Bowl lørdag den 13. april kl. 14.00.
Dagsorden er i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændring
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslag bedes sendt til Ellen Marie Vestergaard, Tranekærvej 96, 7400 Herning eller på mail emv@virk-raad.dk.
Der serveres som sædvanlig suppe fra kl. 12.30 til kl. 13.30. :

Vedr. punkt 4 – forslag til vedtægtsændring:
Bestyrelsen foreslår, at formålsbestemmelsen i § 2 ændres, så Søndervig Beboerforening bliver klageberettiget over for placering af vindmøller eller har mulighed for at varetage andre rekreative formål.

Den nuværende § 2 lyder således:
Foreningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for fastboende, sommerhusejere samt erhvervsdrivende i Søndervig området, herunder opgaver, der forudsætter samarbejde med offentlige myndigheder.

§2 foreslås ændret til:
Foreningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for fastboende, sommerhusejere samt erhvervsdrivende i Søndervig området, herunder opgaver, der forudsætter samarbejde med offentlige myndigheder, og væsentlige fælles rekreative interesser samt beskyttelse af natur og miljø.

Beboerforeningens Medlemsblad – Nyt fra Søndervig

Søndervig Beboerforening har siden 2006 udgivet deres årlige medlemsblad Nyt fra Søndervig digitalt. Alle blade kan downloades og læses her:

Nyt fra Søndervig 2019  Nyt fra Søndervig 2018  Nyt fra Søndervig 2017 Nyt fra Søndervig forside  Sondervig Nyt 2015 forside  Sondervig Nyt 2014 forside    Sondervig Nyt 2013 forside    Sondervig Nyt 2012 forside  Sondervig Nyt 2011 forside    Sondervig Nyt 2010 forside    Sondervig Nyt 2009 forside    Sondervig Nyt 2008 forside   Sondervig Nyt 2007 forside   Sondervig Nyt 2006 forside

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev