Nyt fra Søndervig

Nyt fra Søndervig

Søndervig Beboerforening – referat af ordinær generalforsamling den 13. april 2019


1. Valg af dirigent
a. Til dirigent blev valgt advokat Egon Bjørn Andersen, der konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Formanden aflægger beretning
a. Formanden Ellen Marie Vestergaard aflagde beretning. Der henvises til den skriftlige
beretning. Beretningen blev godkendt.


3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
a. Kassereren Gert N. S. Jensen gennemgik regnskab for såvel Søndervig Beboerforening som
vejvedligeholdelsen. Begge regnskaber blev godkendt.


4. lndkomne forslag
a. Der var et forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes S 2, så den nye formulering
af formålsbestemmelsen bliver:

i. Foreningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for fastboende,
sommerhusejere samt erhvervsdrivende i Søndervig området, herunder opgaver,
der forudsætter samarbejde med offentlige myndigheder, og væsentlige fælles
rekreative interesser samt beskyttelse af natur og miljø.


ii. Der var indkommet følgende forslag fra Forslag fra Anna Margrethe og Hans Buhl:
At Beboerforeningen skal rette henvendelse til Ringkøbing Skjern Kommune for at
medvirke til at kommuneplanens rammeområde og senere lokalplan ændres for
området ved Holmsborgvej og Marehalmen – syd for Hjelmevej, således at der
etableres en byggeret på 180 m2.
Det blev besluttet:
Dirigenten konstaterede, at det ikke giver mening at lade dette komme til afstemning idet alene ca. halvdelen
af Beboerforeningens medlemmer er berørt og idet lodsejere ikke er bekendt med
forslaget. Alene direkte berørte vil have retlig interesse i at afgive stemme.
Besluttet, at der opfordres til at lodsejere, der har dette ønske nu opfordres til at
rette henvendelse til Kommunen. Besluttet, at hvis lodsejere ønsker
Beboerforeningens hjælp til at indkalde lodsejere, der er berørt, til et møde, vil
bestyrelsen være villig til at hjælpe med det. Dirigenten bad interesserede i
forslaget tilkendegive dette ved håndsoprækning. Det var der ingen der ønskede.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter
a. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: K. O. Jensen, Gert N.S. Jensen, Arne Nørgaard
og Keld Hansen. De tre første er villige til genvalg. Keld Hansen ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog de tre første genvalgt og Morten Hansen til erstatning af Keld Hansen.
K. O. Jensen, Gert N. S. Jensen, Arne Nørgaard og Morten Hansen blev valgt til bestyrelsen.

b. Nils Christiansen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.


6. Valg af revisor
a. Hardy Bang blev genvalgt som revisor.


7. Eventuelt
a. Under dette punkt var der ikke noget at referere.

 

Beboerforeningens Medlemsblad – Nyt fra Søndervig

Søndervig Beboerforening har siden 2006 udgivet deres årlige medlemsblad Nyt fra Søndervig digitalt. Alle blade kan downloades og læses her:

Nyt fra Søndervig 2019  Nyt fra Søndervig 2018  Nyt fra Søndervig 2017 Nyt fra Søndervig forside  Sondervig Nyt 2015 forside  Sondervig Nyt 2014 forside    Sondervig Nyt 2013 forside    Sondervig Nyt 2012 forside  Sondervig Nyt 2011 forside    Sondervig Nyt 2010 forside    Sondervig Nyt 2009 forside    Sondervig Nyt 2008 forside   Sondervig Nyt 2007 forside   Sondervig Nyt 2006 forside

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev