Nyt fra Søndervig

Nyt fra Søndervig

Søndervig Redningsstation RB 100 som fælles mødested og kulturhus

Foreningen Søndervig Redningsstation

Foreningen vil give den gamle redningsstation i Søndervig et nyt liv. Dels ønsker foreningen at formidle budskabet om redningsstationernes betydning for datidens lokalbefolkning, dels ønsker foreningen at den gamle bygning på ny anvendes som et samlingssted – et bytorv, hvor mennesker mødes, og hvor den lokale historie slår temaet an.

Bygningen skal ikke være et museum eller et forsamlingshus, men et sted hvor man mødes på tværs af generationer, på tværs af land og stand. Det er vigtigt, at huset istandsættes med respekt for det oprindelige. Udover et frit mødested, kan der også arrangeres små foredrag, om lokale Strandinger, Hav og Rav, Bunkerne på stranden osv.

Foreningen søger midler via “Underværker” – Realdanmark.

Læse mere om projektet her og giv din stemme til projektet

Søndervig Redningsstation – ny støtteforening

Søndervig Redningsstation blev taget i brug i 1857. Den var i de første 30 år kun raketstation, men i 1887 blev den udvidet til også at have redningsbåd, nybygget fra Orlogsværftet i København. Ved samme lejlighed opførtes en bygning, der herefter husede både raketapparat og båd. I 1946 blev ro-redningsbåden taget ud af drift, men stationen forblev aktiv som raketstation frem til 1975.

I perioden 1868-1954 reddede stationens mandskab 80 menneskeliv i 15 aktioner. De største strandinger var barken ’Colonist’ af Christiania i 1880 og damperen ’Fingal’ af Karlshamn i 1916. I begge tilfælde blev 12 sømænd reddede i land.

Optællingerne over stationens aktioner viser, at Søndervig Redningsstation reddede langt flere med raketapparat end med båd. Af de 80 reddede søfolk blev kun én reddet med båden.

—-

Søndervigs Redningsstation blev taget ud af drift i 1975. I dag ejes bygningen af Finnur Lodbergs tre børn, Ann, Christian og Anders Peter Lodberg. Familien bakker op om en bevarelse fra redningsstationen og stiller den til rådighed til et fælles “kulturhus”.

Der er dannet en forening, der kan søge om økonomisk bistand fra diverse fonde. Foreningen hedder: Søndervig Redningsstation RB100 (RB100 var navnet på den gamle redningsbåd)

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SØNDERVIG BEBOERFORENING
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing lørdag den 9. april kl. 14.00.
Der serveres suppe og kage fra kl. 12.30 til kl. 13.30
Dagsorden er i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse
4. Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændring
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslag bedes sendt til Ellen Marie Vestergaard,
Tranekærvej 96, 7400 Herning
eller på mail emv@virk-raad.dk.

 

 

Benyttelse af Lodbergsvej nr.3-71 som omkørsel (Bemærk kun for beboere på Badevej)

I den periode hvor Badevej er spærret for trafik ifm. kloakrenoveringen benyttes Lodbergsvej 3-71 som omkørsel.

Andreas Løhde fra Ringkøbing-Skjern Forsyning har givet tilsagn om følgende:

  • Jeg står for vedligeholdes af vejen i denne periode
  • Jeg retablere vejen efter brug så den er mindst samme stand som tidligere.
  • Jeg tager billeder af vejen, stakit og mere, inden vi tager den i brug til omkørsel.

 

Kloakkerne separeres i Badevej

Fra påsken og frem til november 2022 udfører Ringkøbing-Skjern Forsyning kloakarbejde i Badevej. Det er de gamle fælleskloakker der bliver separeret i spildevands- og regnvandsledninger.

Separering foretages for at mindske overløb, og for at undgå at transportere store mængder regnvand over lange afstande.

Gravearbejdet er delt op i fire etaper med følgende forventede datoer:

  • Etape 1: Start den 19. april 2022. Der er spærret fra lyskrydset og til midt for Lodbergsvej.
  • Etape 2: Start den 16. maj 2022. Arbejdet vil foregå fra midten af Lodbergsvej og frem til Badevej nr. 8, hvor arbejdet stopper den 24. juni 2022.
  • Etape 3: Start den 15. august 2022. Arbejdet vil foregå fra Badevej nr. 8 og op til Badevej nr. 19.
  • Etape 4: Start den 26. september 2022. Arbejdet vil foregå indtil den 4. november 2022 på den resterende del af Badevej, hvor der også vil blive klargjort til sommerhuskloakering i 2024.

Ovennævnte tidsplan er forventede datoer, og der kan forekomme ændringer.

Det vil i perioder ikke være muligt at køre frem til de til Badevej tilstødende ejendomme og sideveje. Der vil dog altid være adgang til fods.

Der vil fra starten af etape 2 være spærret for kørsel op ad Badevej. Der kan måske etableres omkørsler, der sikrer at Badevej kan holdes åben i længere tid under anlægsperioden, men det er endnu ikke sikkert.

Spørgsmål vedrørende separering af Badevej kan rettes til projektleder Andreas Løhde ved Ringkøbing-Skjern Forsyning på tlf. 5196 9490 eller på mail anlo@rsforsyning.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesterhav Syd – ansøgning om værditabserstatning
Det ser desværre ikke ud til, at vi slipper for vindmøllerne ud for kysten i Søndervig.

Der er derfor igen mulighed for at søge om værditabserstatning. Det koster 4.000 kr. Hver sag behandles særskilt.
Fristen for at søge om værditabserstatning er den 10. marts inden midnat.

Anmeldelsesskema findes på www.taksationsmyndigheden.dk.

Man kan også læse mere om dette på følgende link: https://group.vattenfall.com/dk/siteassets/danmark/vores-forretning/vindprojekter/vesterhav-syd/energistyrelsen-prasentation-vesterhav-syd.pdf

Til berørte myndigheder og øvrige interessenter

Energistyrelsen fremsendte den 5. maj 2020 høringsbrev vedr. Vesterhav Syd Havvindmøllepark. Styrelsen er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at det kan være vanskeligt at finde høringsmaterialet på vores hjemmeside.

Energistyrelsen genfremsender derfor link til hjemmesiden, hvor høringsmaterialet er tilgængeligt: https://ens.dk/service/hoeringer/hoering-over-miljoekonsekvensrapport-vesterhav-syd-havvindmoellepark

På Energistyrelsens hjemmeside findes nyhed om høringen, hvor der også er henvisning til den aktuelle høring for Vesterhav Nord Havvindmøllepark: https://presse.ens.dk/news/miljoekonsekvensrapport-for-vesterhav-nord-og-vesterhav-syd-sendes-i-offentlig-hoering-401674

Beboerforeningens Medlemsblad – Nyt fra Søndervig 

Søndervig Beboerforening har siden 2006 udgivet deres årlige medlemsblad Nyt fra Søndervig digitalt. Alle blade kan downloades og læses her:

    

 

Nyt fra Søndervig 2019  Nyt fra Søndervig 2018  Nyt fra Søndervig 2017 Nyt fra Søndervig forside  Sondervig Nyt 2015 forside  Sondervig Nyt 2014 forside    Sondervig Nyt 2013 forside    Sondervig Nyt 2012 forside  Sondervig Nyt 2011 forside    Sondervig Nyt 2010 forside    Sondervig Nyt 2009 forside    Sondervig Nyt 2008 forside   Sondervig Nyt 2007 forside   Sondervig Nyt 2006 forside

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev